Pozwólmy na słowo świętym…

Dziś dający do myślenia fragment homilii św. Grzegorza Wielkiego, w którym ten wielki papież komentuje słowa z dzisiejszej Ewangelii (Łk 10,1-9).

Najmilsi bracia, nasz Pan i Zbawiciel niekiedy udziela nam pouczeń słowami, niekiedy zaś czynami. A zatem również Jego czyny są przykazaniami, bo kiedy coś spełnia, milcząco daje do zrozumienia, co my powinniśmy wykonać. Oto właśnie wysyła po dwóch uczniów z zadaniem głoszenia, ponieważ dwa są przykazania miłości: Boga i bliźniego.

Pan wysyła po dwóch uczniów z posługą przepowiadania, aby delikatnie nam uzmysłowić, iż ten, kto nie ma miłości bliźniego, żadną miarą nie powinien podejmować się obowiązku przepowiadania.
Poza tym słusznie powiedziano, że „wysłał ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”. Pan bowiem idzie za swymi głosicielami i dopiero wtedy wchodzi do mieszkania umysłu, kiedy poprzedzą Go słowa przepowiadania, kiedy dzięki głoszonym słowom prawdę przyjmuje umysł.

Jezus uczyni cud…

,,Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu, nikt nie może postawić granic miłości Boga, który przebacza. Jeśli tylko na Niego popatrzymy, jeśli tylko podniesiemy wzrok, skupiony na naszym ego i na naszych ranach, i zostawimy choć wąski przesmyk dla działania Jego łaski, Jezus uczyni cuda, również z naszym grzechem, z tym, czym jesteśmy, z naszą nicością, naszą nędzą.”

Franciszek w ,,Miłosierdzie w imię Boga”

Papież Jan Paweł II o …

W Roku Życia Konsekrowanego słowo do osób konsekrowanych i do tych, którzy myślą o konsekracji dla siebie:

Zakonnicy i zakonnice każdej epoki winni znajdywać swój wzorzec w Chrystusie Panu, podtrzymując przez modlitwę głęboką wewnętrzną komunię z Nim (por. Flp 2,5-11), aby całe ich życie było napełnione duchem apostolskim, a cała ich działalność apostolska przeniknięta kontemplacją  (Vita Consecrata Jan Paweł II).

Oddajmy głos papieżowi…

franciszekPrzypomnijmy sobie, co w Rio powiedział papież
o Kościele:

Coś wam powiem. Wiecie, czego oczekuję po tych Światowych Dniach Młodzieży w Rio? Chcę, byście poszli na ulice robić raban. Chcę rabanu w Waszych diecezjach. Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulice. Żeby odrzucił ziemską powłokę, wygodę, klerykalizm, żebyśmy przestali zasklepiać się w sobie. (…)

Parafie muszą wychodzić na ulice; w przeciwnym razie staną się organizacjami pozarządowymi. A Kościół nie może być organizacją pozarządową!

Z nauczania Ojca świętego…

watykanCo widzimy, kiedy patrzymy na krzyż, do którego Jezus został przybity? Kontemplujemy znak nieskończonej miłości Boga do każdego z nas i źródło (korzeń) naszego zbawienia. Z tego Krzyża wytryska miłosierdzie Boga, które obejmuje cały świat.
W Krzyżu Chrystusa zostało zwyciężone zło, została pokonana śmierć, otrzymaliśmy życie, została nam przywrócona nadzieja. Krzyż Jezusa jest naszą jedyną prawdziwą nadzieją! Dlatego Kościół “wywyższa” Święty Krzyż,
i dlatego my, chrześcijanie, błogosławimy znakiem krzyża.

Oddajmy głos papieżowi…

,,Głównym tematem Jezusowej Ewangelii jest królestwo Boże. Jezus jest papauosobieniem królestwa Bożego, jest Emmanuelem, Bogiem – z – nami. To w sercu człowieka jest ustanawiane i wzrasta Królestwo, panowanie Boga. Królestwo jest jednocześnie darem i obietnicą. Zostało nam już dane w Jezusie, ale musi jeszcze w pełni się dokonać. Dlatego każdego dnia modlimy się do Ojca: «Przyjdź królestwo Twoje».”

W kontekście słów Franciszka można postawić sobie pytanie: ,,Czy na co dzień pamiętamy o tym, że Bóg jest Bogiem – z – nami”

Skąd my to znamy?

Z dzisiejszej katechezy papieża Franciszka:

baby oplotkary,,Nasze doświadczenie mówi nam, że jest w Kościele wiele grzechów przeciwko jedności. Nie myślmy tylko o schizmach, ale pomyślmy o bardzo częstych brakach w naszych wspólnotach, o naszych grzechach „parafialnych”, w naszych parafiach. Rzeczywiście bowiem niekiedy nasze parafie, wezwane do tego, by były miejscami dzielenia się i komunii, są niestety naznaczone zawiściami, zazdrościami, antypatiami… Tymczasem niemal wszyscy plotkują. Czy to jest dobre, czy też nie? Jeśli ktoś zostanie wybrany przewodniczącym danego stowarzyszenia, pojawiają się wymierzone w niego plotki. Jeśli jakaś kobieta zostanie wybrana na prezeskę, odpowiadającą za katechezę, inne o niej plotkują. To nie jest Kościół! Tego nie wolno robić. Nie mówię wam, byście obcinali sobie języki – tak bardzo to nie! trzeba jednak prosić Pana o łaskę, byśmy nie ulegali pokusie plotkowania. To prawda, jest to ludzkie, ale nie chrześcijańskie!”

Złote myśli papieża Franciszka…


,,Miłość Chrystusa, przyjęta z otwartym sercem zmienia nas, przekształca nas, czyni papanas zdolnymi do miłości nie według ludzkiej miary, zawsze ograniczonej, ale według miary Bożej, to znaczy bez miary. Wtedy właśnie staniemy się zdolni do miłowania nawet tych, którzy nas nie kochają, zdolni, aby przeciwstawić się złu dobrem, do przebaczenia, do dzielenia się, do gościnności.”

Anioł Pański – 22.06.2014